KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ
HSC PLASTİK SAN.TİC.A.Ş. (Akçaburgaz Mah.Hadımköy Yolu Cad No:108 ESENYURT/İSTANBUL, http://www. hscplastik.org ) olarak, “Veri
Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami
hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak web sitemizi ziyaret edenlerin, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini
işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK
Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun
bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda
açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerin
korunması, Anayasal bir hak olup, Şirketimizin öncelikleri kapsamında yer alıyor.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin
sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı
bilgiye; http:// www. hscplastik.org /internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak
için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere
önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve
Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yakın çözüm
ortaklarımız içinde yer alan şirketlere, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları
ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde https://www.hscplastik.org/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabiliyor.


KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ?
İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde
ediyoruz. Yine bazı durumlarda, Şirket Yöneticileriniz gibi iç kaynaklardan veya referanslarınız veya
çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan
sistemlerdeki verilerden de kişisel verileriniz bize ulaşabiliyor. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler,
başvuru formları ve referanslar, sözleşmeler ve değişiklikleri, iletişim bilgilerini, çalışanlarımızın bordro

için gerekli olan bilgileri, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, eğitim
kayıtları, seyahat bilgileri, disiplin kayıtları, kamera kayıtları gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri “Kimlik
Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Performans ve Kariyer Gelişim (Mesleki
Deneyim) Bilgisi, Görsel Ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Finansal
Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi Bilgileri, Sağlık Ve Diğer Özel Nitelikli Bilgiler” olarak
kategorize ediyoruz.
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen
teknik ve süreç sel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu
çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme,
talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler
çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma
Metni’ nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabiliyor.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?
Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik
önlemleri uygulamaktayız. Bunları, erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi
sektörde uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip
etmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?
Kişisel Verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa
kapsamında izin verildiği ölçüde, bu Beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu
müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zamanaşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen
süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.
WEB SİTEMİZ VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ
Belirli web sitelerine eriştiğinizde otomatik olarak bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen çerezler, küçük
metin dosyaları ile Google Analytics benzeri web analiz hizmetleri gibi doğrudan veya üçüncü taraflar
aracılığıyla sağlayan benzer teknolojiler kullanıyoruz.
Çerezler, alan adınız, internet hizmet sağlayıcınız, işletim sisteminiz, erişim tarihiniz ve saatiniz, ziyaret
ettiğiniz sayfa veya yaptığınız arama türleri gibi bilgileri depolamamıza imkân sağlar. Bu tür verileri,
sistem yönetimi yapmak ve bizim adımıza web sitesi ve uygulama analizleri ve web sitesi performans
değerlendirmeleri yapan satıcılara, iş ortaklarına ve/veya bağlı şirketlere toplu bilgi raporu sunmak gibi
amaçlarla topluyoruz.
Bu bilgiyi, tercihlerinizi ve ayarlarınızı kaydetmek, web sitelerimizin ve uygulamalarımızın içeriğini
geliştirmeye yardımcı olmak, web sitelerine ve uygulamalara kaydolmanızı sağlamak amacıyla ve
ziyaretçilerimizin web sitemizi kullanımını veya web sitesi etkinliğini değerlendirmek ve şirket içi
araştırmalar ve pazar araştırmalar yapmak için toplu istatistikler derlemek amacıyla kullanırız.
Çerezleri kabul edip etmeme ve Google Analytics’in kapsamı dışında kalma hakkına sahipsiniz. Tarayıcı
ayarlarınızı değiştirerek çerezleri engelleyebilirsiniz böylece web sitesinden gelen çerezler
bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleşemez. Bununla birlikte, belirli işlevsel çerezleri reddetmeyi
seçerseniz web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi unutmayın. Çerezlerin türleri hakkında
daha detaylı bilgi için buradaki Çerezler Politikamızı ziyaret edin. Çerezlerin yönetilmesiyle ilgili genel

bilgiler için lütfen Çerezler Hakkında Her şey web sitemizi ziyaret edin
(http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ ). Google Analytics hakkında daha fazla bilgi
edinmek için veya Google Analytics kapsamı dışında kalmak için buraya tıklayın ve şu adrese gidin
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?
Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz
durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili
kişiler olarak Şirketimizden;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili
talebinizi https://www.hscplastik.org/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan İlgili Kişi
Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.
GÜNCELLEMELER
Gerektiğinde bu Beyanı belirli zamanlarda güncellemeye karar verebiliriz. Bu durumda bu Beyanının
güncellenmiş versiyonlarını bu sayfada yayınlayacağız. Revize edilmiş Beyan yalnızca uygulamaya
girildiği tarihten sonra toplanan veriler için geçerli olacaktır. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son
bilgileri takip etmek için belirli aralıklarla bu sayfayı gözden geçirmenizi öneririz. Beyanda yapılan
değişikliklerin yayınlanmasından sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri
kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.